คำสั่งพื้นฐาน เวิร์ดเพรส

คำสั่ง คำอธิบาย
the_title(); แสดงหัวข้อ
the_ID(); แสดงไอดี
echo($post->post_name); แสดงslug
the_content(); แสดงเนื้อหาแบบเต็ม
the_excerpt(); แสดงเนื้อแบบตัดทอน
the_post_thumbnail(); แสดงรูปพิเศษ(featured)
echo get_the_date(); แสดงวันที่ปัจจุบัน
echo get_the_time(); แสดงเวลาปัจจุบัน
edit_post_link(); แสดงปุ่มแก้ไข
the_permalink(); แสดงurlปัจจุบัน
get_template_directory_uri(); แสดงurlของธีมส์
bloginfo('stylesheet_directory'); แสดงurlของธีมส์
echo esc_url( home_url( '/' ) ); แสดงurlหน้าหลักของเว็บไซต์
the_author(); แสดงผู้เขียน
the_author_meta('description'); แสดงข้อมูลผู้เขียน
echo get_avatar(); แสดงรูปภาพของผู้เขียน
the_category(', '); แสดงหมวดหมู่
echo category_description(); แสดงรายละเอียดของหมวดหมู่
the_tags('Tags: ', ',' , ' '); แสดงคำสำสัญ
the_taxonomies( array('template' => '%s: %l') ); แสดงหมวดหมู่taxonomies
posts_nav_link(' ',' ',' Previous'); แสดงปุ่มโพสก่อนหน้า
posts_nav_link(' ','Next',' '); แสดงปุ่มโพสถัดไป
get_search_form(); แสดงฟอร์มค้นหา
bloginfo( 'name' ); แสดงหัวข้อเว็บไซต์
bloginfo( 'description' ); แสดงคำโปรยเว็บไวต์